คำอธิบายรายวิชา

    คำอธิบายรายวิชา
วิชา เคมี เพิ่มเติม 1( (โครงสร้างและสมบัติของสาร) ว 30221 2.0 หน่วยกิต
เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

                        ศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป สเปกตรัมของธาตุและสารประกอบ การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ แนวโน้มสมบัติของธาตุตามหมู่โครงสร้างและสมบัติของสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลเป็นพันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก และพันธะโลหะ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ ธาตุไฮโดรเจน ธาตุทรานซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี ประโยชน์ของตารางธาตุ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสำรวจตรวจสอบ การทำนายและการทดลอง
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s